Presentado no rexistro do Concello de Ferrol, a Moción para que se sancione as financeiras e grandes empresas que teñen inmobles desocupados.

Hoxe pola mañá, presentamos no rexistro do Concello de Ferrol, unha Moción para que se sancione as financeiras e grandes empresas que teñen inmobles desocupados. Esta Moción foi asumida polo BNG, EU e PSOE.

MOCIÓN PARA A SANCIÓN DOS INMOBLES PERMANENTEMENTE DESOCUPADOS PROPIEDADE DE ENTIDADES FINANCEIRAS E OUTRAS GRANDES EMPRESAS

INTRODUCIÓN

A actual crise impactou de forma dramática na vida de miles de persoas, que por mor das dificultades económicas sobrevindas non poden cubrir as súas necesidades máis básicas. Esta situación levou a miles de familias á imposibilidade de facer fronte ás cotas hipotecarias ou de aluguer da súa casa.

A súa tradución social foi a de miles de desafiuzamentos en todo o Estado Español e centenares de miles de persoas que viron vulnerado o seu dereito a unha vivenda digna, enfrontándose a situacións de grave vulnerabilidade, precariedade extrema, probreza, e exclusión social, económica e residencial.

Segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, desde 2007 até setembro de 2013, no Estado Español, xa se chegou a 500.000 execucións hipotecarias. Segundo o informe presentado polo Colexio de Rexistradores da Propiedade, só durante o ano 2012, a banca quedouse con máis de 30.034 primeiras residencias por falta de pagamento de créditos hipotecarios. Isto supón 115 desafiuzamentos de vivenda habitual por día hábil.

Atopámonos ante unha situación de emerxencia habitacional que constitúe unha auténtica anomalía no contexto europeo. Como denuncia o informe Emerxencia Habitacional no estado español, elaborado polo Observatori DESC, esta situación vese agrabada polo feito de que o Estado Español é o país de Europa com máis vivendas baleiras, 13,7% do parque total ? 3 millóns e medio de pisos segundo o último censo estatal de vivenda do 2011 ? e cun parque de vivenda social claramente insuficiente ? menos dun 2% das vivendas existentes.

As administracións locais, infra dotadas de recursos, son as que reciben en primeira instancia o impacto social desta situación, en tanto que a máis próxima á cidadanía.

O contexto descrito e a situación de emerxencia en que se atopa gran parte da poboación está a traducirse, tamén, nun significativo aumento das ocupacións de vivendas nos municipios. Unha forma de acceso á vivenda que aumenta o grao de vulnerabilidade social de quen ven abocados a recorrer.

A falta de recursos das administracións locais para facer fronte á problemática, contrasta cos miles de pisos en desuso que acomulan as entidades financeiras e as súas inmobiliarias, actores principais e parte responsable na burbulla inmobiliaria. Estes inmobles, a miúdo obtidos como consecuencia de execucións hipotecarias, mantéñense baleiros, xa sexa á espera de que o prezo do mercado volva subir, ou ben porque se atopan á venda ou aluguer a prezos inaccesibles para a maioría da poboación. O resultado son miles de vivendas destinadas exclusivamente a unha función expeculativa, eludindo a función social que segundo o artigo 33 da constitución Española (CE) ten que cumprir o dereito á propiedade.

Ante a enorme cantidade de poboación con necesidades habitacionales e a falta de recursos públicos para facerlle fronte, resulta urxente mobilizar a vivenda baleira en mans das entidades financeiras. Fomentar e garantir a función social da vivenda, desincentivar a utilización anómala e penalizar, se é necesario, o uso antisocial convértese nun dos poucos mecanismos efectivos ao alcance da administración para dar resposta á vulneración do dereito.

Por todo isto o concello pleno adopta as seguintes

RESOLUCIONS:

Primeiro.- Manifestar o compromiso de pór en marcha medidas municipais en base á legalidade e competencias existentes e aos efectos que sinala esta moción, co obxectivo de garantir o dereito á vivenda da poboación e facer fronte á emerxencia habitacional.

Segundo.- Elaborar e aprobar un Plan Municipal de Vivenda actualizado , que contemple e regule debidamente as medidas de fomento para evitar a desocupación permanente e inxustificada de vivendas.

Terceiro.- Elaborar e aprobar Programas de inspección co fin de detectar, comprobar e rexistrar os inmobles que se atopan en situación de pemanente desocupación, empezando polos que son de entidades financeiras e outras grandes empresas. Esta tarefa pódese facer a tarvés do cruzamento de datos en disposición da administración e a otorgación de audiencia ao interesado/a, ou bién realizando unha inspección física desde a administración.

Cuarto.- Intruir procedementos administrativos contraditorios onde se determine, coñézanse ou comproben os feitos, unha vez detectada a desocupación. Estes procedementos terán que finalizar cunha resolución que declare se se está producindo unha situación de desocupación permanente constitutiva dunha utilización anómala da vivenda. En caso afirmativo, terase que requirir ao propietario/a o cesamento na súa actuación nun prazo concreto, informando as actividades de fomento que está a levar a cabo a administración para facilitarlle a finalización desta situación.

Quinto.- Impor até 3 multas coercitivas que poden llagar aos 100.000 euros, previa advertencia, de se transcorrido o prazo fixado non se produciu a ocupación do inmoble.

Sexto.- Iniciar un procedemento sancionador por infracción moi grave en caso que se manteña a desocuapción da vivenda unha vez esgotado o prazo otrogado para corrixir a situación.

Sétimo.- Instar á Xunta de Galicia a enviar urxentemente ao Parlamento as iniciativas lexislativas necesaria para darlle cobertura legal a este procedemento e a emprender accións neste ámbito coa mesma finalidade, dentro do marco das súas competencias.

Oitavo.- Dar conta da presente moción ás asociacións veciñais de Galicia, á FGAMP, á Xunta e ao Parlamento de Galicia.


Hoy por la mañana, presentamos en el registro del Ayuntamiento de Ferrol, una Moción para que se sancione las financieras y grandes empresas que tienen inmuebles desocupados. Esta Moción fue asumida por el BNG, POR MÍ y por PSOE.

MOCIÓN PARA LA SANCIÓN DE LOS INMUEBLES PERMANENTEMENTE DESOCUPADOS PROPIEDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS GRANDES EMPRESAS

La actual crisis impactó de forma dramática en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación llevó a miles de familias a la imposibilidad de hacer frente a las cotas hipotecarias o de alquiler de su casa.

Su traducción social fue la de miles de desahucios en todo el Estado Español y centenares de miles de personas que vieron vulnerado su derecho a una vivienda digna, enfrentándose a situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema, pobreza, y exclusión social, económica y residencial.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre de 2013, en el Estado Español, ya se llegó a 500.000 ejecuciones hipotecarias. Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, solo durante el año 2012, la banca se quedó con más de 30.034 primeras residencias por falta de pago de créditos hipotecarios. Esto supone 115 desahucios de vivienda habitual por día hábil.

Nos encontramos ante una situación de emergencia habitacional que constituye una auténtica anomalía en el contexto europeo. Como denuncia el informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborado por el Observatori DESC, esta situación se ve agravada por el hecho de que el Estado Español es el país de Europa con más viviendas vacías, 13,7% del parque total? 3 millones y medio de pisos según el último censo estatal de vivienda del 2011? y con un parque de vivienda social claramente insuficiente? menos de un 2% de las viviendas existentes.

Las administraciones locales, infra dotadas de recursos, son las que reciben en primera instancia el impacto social de esta situación, en tanto que la más próxima a la ciudadanía.

El contexto descrito y la situación de emergencia en que si encuentra gran parte de la población está traduciéndose, también, en un significativo aumento de las ocupaciones de viviendas en los municipios. Una forma de acceso a la vivienda que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien ven abocados a recurrir.

A falta de recursos de las administraciones locales para hacer frente a la problemática, contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, actores principales y parte responsable en la burbuja inmobiliaria. Estos inmuebles, a menudo obtenidos como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, se mantienen vacíos, ya sea a la espera de que el precio del mercado vuelva a subir, o bien porque se encuentran a la venta o alquiler a precios inaccesibles para la mayoría de la población. El resultado son miles de viviendas destinadas exclusivamente a una función especulativa, eludiendo la función social que según el artículo 33 de la constitución Española (CE) tiene que hacer falta el derecho a la propiedad.

Ante la enorme cantidad de población con necesidades habitacionales y a falta de recursos públicos para hacerle frente, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de las entidades financieras. Fomentar y garantizar la función social de la vivienda, desincentivar la utilización anómala y penalizar, si es necesario, el uso antisocial se convierte en uno de los pocos mecanismos efectivos al alcance de la administración para dar respuesta a la vulneración del derecho.

Por todo esto el ayuntamiento pleno adopta las siguientes

RESOLUCIONES:

Primero. – Manifestar el compromiso de poner en marcha medidas municipales en base a la legalidad y competencias existentes y a los efectos que señala esta moción, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda de la población y hacer frente a la emergencia habitacional.

Segundo. – Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda actualizado, que contemple y regule debidamente las medidas de fomento para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas.

Tercero. – Elaborar y aprobar Programas de inspección con el fin de detectar, comprobar y registrar los inmuebles que se encuentran en situación de permanente desocupación, empezando por los que son de entidades financieras y otras grandes empresas. Esta tarea puede hacerse por medio del cruce de datos en disposición de la administración y la otorgación de audiencia al interesado/la, o bien realizando una inspección física desde la administración.

Cuarto. – Instruir procedimientos administrativos contradictorios donde se determine, se conozcan o comprueben los hechos, una vez detectada la desocupación. Estos procedimientos tendrán que finalizar con una resolución que declare si se está produciendo una situación de desocupación permanente constitutiva de una utilización anómala de la vivienda. En caso afirmativo, tendrá que requerirse al propietario/al cese en su actuación en un plazo concreto, informando las actividades de fomento que está llevando a cabo la administración para facilitarle la finalización de esta situación.

Quinto. – Imponer hasta 3 multas coercitivas que pueden llagar a los 100.000 euros, previa advertencia, de si transcurrido el plazo fijado no se produjo la ocupación del inmueble.

Sexto. – Iniciar un procedimiento sancionador por infracción muy grave en caso que se mantenga a desocupación de la vivienda una vez agotado el plazo otorgado para corregir la situación.

Séptimo. – Instar a la Xunta de Galicia a enviar urgentemente al Parlamento las iniciativas legislativas necesaria para darle cobertura legal a este procedimiento y a emprender acciones en este ámbito con la misma finalidad, dentro del marco de sus competencias.

Octavo. – Dar cuenta de la presente moción a las asociaciones vecinales de Galicia, a la FGAMP, a la Xunta y al Parlamento de Galicia.

Titulo: Presentado no rexistro do Concello de Ferrol, a Moción para que se sancione as financeiras e grandes empresas que teñen inmobles desocupados.
Lee la noticia en la fuente original

Deja una respuesta